SISTEMAS DE TUBOS S.L. proveït de CIF núm. B60747763, l’informa que conforme disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, que les dades personals facilitades i recollits en aquesta sol·licitud d’ocupació o curriculum vitae, seran tractats i inclosos de manera automatitzada en els fitxers de dades personals baix responsabilitat de SISTEMAS DE TUBOS S.L., on es recullen i emmagatzemen les dades personals amb la finalitat exclusiva de formar part en els processos de selecció de personal, borsa de treball i contractació que es duguin a terme.

L’interessat atorga el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals amb la finalitat anteriorment esmentada. En el supòsit de produir-se alguna modificació de les seves dades personals, li sol·licitem, ens el comuniqui per escrit amb l’única finalitat de mantenir actualitzada la seva sol·licitud d’ocupació o curriculum vitae.

El titular de les dades personals consent expressa i inequívocament al fet que les seves dades personals se cedeixin a altres organitzacions interessades en determinats perfils de treball.

Calle del Vidre (pg in Foix), 2 

L’arboç 43720 

Tarragona