El nostre servei abasta des de la primera fase de desenvolupament, canvis i millores en la viabilitat de la instal·lació, fins a l’execució, en tota mena de xarxes de canonades de proveïment d’aigües (polietilè i fosa) i en actuacions singulars, tant en territori nacional com fora d’Espanya.

 • EDAR – Estacions Depuradores Aigües Residuals
 • EDAM – Estacions Dessaladores Aigua Marina
 • ETAP – Estacions de Tractament d’Aigua Potable
 • ES – Emissaris Submarins (projectes a mesura)
 • Col·lectors d’Impulsió
 • Urbanitzacions
 • Polígons industrials
 • Perforacions dirigides

Les fases en què intervenim són:

 1. Recepció de plans en format electrònic
 2. Verificació de mesuraments i redissenyo de la instal·lació si escau, en col·laboració amb el nostre client
 3. Elecció dels materials més adequats: canonades, vàlvules, ventoses, accessoris de connexió, disseny d’arquetes especials, etc… Disseny de solucions específiques en obres singulars
 4. Valoració econòmica real
 5. Assessorament en el disseny de la rasa
 6. Execució de la soldadura i muntatge de les canonades
 7. Realització de proves de pressió i certificació de les mateixes
 8. Desinfecció i lliurament
 9. Connexions amb xarxes i materials existents, si escau