SISTEMES DE TUBOS SL proveït de CIF nº B60747763, l’informa que conforme disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes, que les dades personals facilitades i recollits en aquesta sol·licitud d’ocupació o currículum vitae, seran tractades i incloses de manera automatitzada en els fitxers de dades personals sota responsabilitat de SISTEMAS DE TUBOS SL, on es recullen i emmagatzemen les dades personals amb la finalitat exclusiva de formar part en els processos de selecció de personal, borsa de treball i contractació que es duguin a terme.

L’interessat atorga el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals amb la finalitat anteriorment esmentada. En el supòsit de produir-se alguna modificació de les seves dades personals, li demanem, ens ho comuniqui per escrit amb l’única finalitat de mantenir actualitzada la seva sol·licitud d’ocupació o currículum vitae.

El titular de les dades personals consent expressament i inequívocament a que les seves dades personals es cedeixin a altres organitzacions interessades en determinats perfils de treball.

SISTEMES DE TUBOS SL, garanteix el bon ús de la informació, i especialment, la plena confidencialitat de les dades de caràcter personal que conté en els nostres fitxers, així com el ple compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal. D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes , SISTEMAS DE TUBOS SL es compromet a respectar la seva confidencialitat en el tractament de les seves dades personals, i l’informa que té dret a exercitar els drets ARCO (dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició) de les seves dades personals mitjançant sol·licitud escrita, adjuntant fotocòpia de l’DNI,

Carrer del Vidre,2
Polígon Industrial El Foix
L’arboç 43720
Tarragona